THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Xuân Lộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của...
HUTECH thông báo về việc đóng tiền học phí Nghiên cứu sinh từ (28/12/2020 đến 28/01/2021) Căn cứ vào Quyết định số 1119/QĐ-ĐKC ngày 16/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2020-2021”.Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Hoàng Thanh Liêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Hữu Vinh chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Tuấn Dũng chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Kim Quốc Trung chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TPHồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - năm 2020 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2020 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2017 đến 2019 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/01/2020) Căn cứ vào Quyết định số 895/QĐ-ĐKC ngày 24/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2019-2020”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC