THÔNG BÁO MỚI
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức...
Điều chỉnh lịch thi học kỳ II_ Lớp 11SQT11-11SQT12 Theo nguyện vọng của Anh/Chị học viên lớp 11SQT11, 11SQT12, P. QLKH - ĐTSĐH điều chỉnh lịch thi học kỳ II như sau:(theo lịch thi đính kèm)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC