Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ khóa 2016 - Đợt 2
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo;
Theo kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 2016 – 2018, Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các Khoa quản lý chuyên ngành và các học viên Khóa 2016 – Đợt 2, kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:
STT
Nội dung
Thời gian
1
Thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ
15/01/2018 - 27/01/2018
2
Khoa quản lý chuyên ngành xét duyệt đề cương luận văn
29/01/2018 – 10/03/2018
3
Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ
15/03/2018
4
Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn
15/06/2018
5
Nộp luận văn hoàn chỉnh
15/09/2018
6
Phản biện luận văn
17/09/2018 – 22/09/2018
7
Bảo vệ luận văn (dự kiến)
29, 30/09/2018
 
 
Học viên cao học khóa 2016 - đợt 2 thực hiện đề cương luận văn nộp về V. ĐTSĐH đến hết ngày 27/01/2018

Các anh/ chị không nộp đề cương thực hiện luận văn đúngthời gian quy định phải làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập trước ngày 31/01/2018. Nếu đến thời hạn trên mà học viên chưa làm thủ tục bảo lưu thì xem như tự ý bỏ học và sẽ bị xử ký theo quy định của Nhà Trường.
* Điều kiện để được bảo vệ luận văn: 
a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);  
b) Đạt trình độ ngoại ngữ theo Thông báo số 623/TB-ĐKC ngày 07/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên cao học; 
c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu; 
d) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; 
e) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.
Lưu ý: Nếu đến thời hạn nộp luận văn mà học viên chưa hoàn thành thì phải làm đơn gia hạn thời gian thực hiện luận văn. Việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn chỉ được xem xét cho các học viên thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ với xác nhận của người hướng dẫn. Học viên được xem xét gia hạn tối đa 02 lần với thời gian gia hạn tối đa và phí gia hạn như sau:
  • Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 1 (03 tháng): 3.000.000 đồng
  • Gia hạn thời gian thực hiện luận văn lần 2 (03 tháng): 5.000.000 đồng

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo sau đại học. Phòng A - 03.26
 475A  Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 35120 781

Viện Đào tạo sau đại học

14568668