Hướng dẫn - Trình bày chuyên đề Tiến sĩ
HƯỚNG DẪN NỘP CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ
- Nghiên cứu sinh nộp 05 quyển chuyên đề Tiến sĩ (bìa thường) đóng gáy lò xo cho Viện đào tạo sau đại học để tiến hành thủ tục báo cáo Chuyên đề.
- Sau khi nghiên cứu sinh báo cáo thành công chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa nội dung quyển Báo cáo chuyên đề theo ý kiến của Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ (nếu có). Sau đó nộp 01 quyển chuyên đề hoàn chỉnh với bìa kiếng, gáy đóng lò xo, có đầy đủ chữ ký của đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, Chủ tịch hội đòng và 01 đĩa CD-ROM.
Anh/Chị nghiên cứu sinh trình bày Chuyên đề nghiên cứu theo hướng dẫn đính kèm.
14561667