Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-ĐKC, ngày 03 tháng 9 năm 2015 về việc công nhận nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa 2015 – đợt 1;
Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-ĐKC, ngày 23 tháng 11 năm 2015 về việc công nhận nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa 2015 – đợt 2;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ của khóa 2015;
Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 2015 – đợt 1 và đợt 2 kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ như sau:
Thời gian:     8 giờ 00 phút, Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016
Địa điểm:      Phòng A.03.09
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
       475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điều kiện để được bảo vệ chuyên đề:
- Các Anh/Chị NCS nộp 05 quyển báo cáo chuyên đề 1 có chữ ký xác nhận của các Cán bộ hướng dẫn theo mẫu của V. ĐTSĐH về Văn phòng Viện trước ngày 19/11/2016.
- Các Anh/Chị NCS hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trước ngày 29/10/2016.
Trân trọng./.

Viện Đào tạo Sau đại học
14561700