Thông báo điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015
Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 - Đợt 1 và 2;
Xét Đơn xin chuyển lịch bảo vệ chuyên đề 1 ngày 15 tháng 11 năm 2016 của các nghiên cứu sinh (NCS) do NCS Trần Đỗ Hoài Bảo đại diện;
Viện ĐTSĐH thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 2015 – Đợt 1 và 2 về việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ như sau:
Thời gian:     8 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 03 tháng 12 năm 2016
Địa điểm:      Phòng A.03.09
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
       475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điều kiện để được bảo vệ chuyên đề:
- Các Anh/Chị NCS nộp 05 quyển báo cáo chuyên đề 1 có chữ ký xác nhận của các Cán bộ hướng dẫn theo mẫu của Viện ĐTSĐH về Văn phòng Viện trước ngày 26/11/2016.
- Các Anh/Chị NCS hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trước ngày 29/10/2016.
Trân trọng./.

Viện Đào tạo Sau đại học
14561707