Thông báo hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2
Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 - Đợt 1 và 2;
Căn cứ kết quả bảo vệ chuyên đề 1 của các NCS vào ngày 03 tháng 12 năm 2016;
Viện ĐTSĐH thông báo đến các NCS chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 2015 – Đợt 1 và 2 như sau:
- NCS chỉnh sửa nội dung chuyên đề 1 theo góp ý của các thành viên Hội đồng.
- NCS nộp bản in đã chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của Tập thể hướng dẫn về Viện ĐTSĐH trước ngày 31/12/2016.
Đề nghị các NCS theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và nghiên cứu của các Anh Chị. 
Trân trọng./.
14561710