Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2
Căn cứ Thông báo số 75/TB-V.ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 - Đợt 1 và 2;
Môi trường học tập tại HUTECH hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.Thời gian nộp bản hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề 1 về Viện ĐTSĐH trước ngày 31/12/2016

Viện ĐTSĐH hướng dẫn các NCS chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 2015 – Đợt 1 và 2 quy trình hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề như sau:

- NCS chỉnh sửa nội dung chuyên đề 1 theo góp ý của các thành viên Hội đồng.
- NCS trình bản in đã chỉnh sửa cho Tập thể hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng ký xác nhận.
- NCS nộp bản in đã có chữ ký xác nhận của Tập thể hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng kèm bản mềm (ghi đĩa CD) về Viện ĐTSĐH trước ngày 31/12/2016.

Đề nghị các NCS theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và nghiên cứu của các Anh Chị.

Trân trọng./.


Viện Đào tạo sau đại học
 
14561651