Thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh 2018 - đợt 2 diễn ra ngày 08/12/2018
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 - Đợt 2;
Viện Đào tạo Sau đại học (V. ĐTSĐH) thông báo đến các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2018 - Đợt 2 kế hoạch bảo vệ đề cương như sau:
Thời gian:     7 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 08 tháng 12 năm 2018
Địa điểm:     Phòng B-14.06
                      Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                      475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Trân trọng./.
Buổi bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh năm 2018 - đợt 2 diễn ra ngày 08/12/2018


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo sau đại học (Phòng A-02.05)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3 512 0781
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn


 
14573250