Thông báo họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Văn Thuận chuyên ngành Kỹ thuật điện
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-ĐKC ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc giao đề tài luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận;
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ Tiến sĩ Khóa 2015 – 2018,
Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn,
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:
- Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Thuận
- Mã số nghiên cứu sinh: 1542830002, Lớp: 15NMĐ11, Khóa: 2015 - 2018
- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Tên đề tài: Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Khai, PGS.TS. Ngô Cao Cường
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Sáng thứ 6 ngày 21/6/2019
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.

 
14575952