Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:
 
STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
3 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 Trường Đại học Hà Nội
7 Trường Đại học Thái Nguyên
8 Trường Đại học Cần Thơ
 
Trân trọng./
14576153