Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:
 
STTTÊN ĐƠN VỊ
1Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
2Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
3Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
4Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6Trường Đại học Hà Nội
7Trường Đại học Thái Nguyên
8Trường Đại học Cần Thơ
 
Trân trọng./
14576153