HUTECH thông báo kế hoạch bảo vệ chuyên đề Luận án Tiến sĩ cho các NCS ngành QTKD Khóa 2016 & 2017
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-ĐKC ngày 21 tháng 6 năm 2016  của Hiệu trưởng về việc công nhận nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa 2016 – đợt 1;
Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-ĐKC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc công nhận nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa 2016 – đợt 2;
Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-ĐKC ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc công nhận nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa 2017 – đợt 1;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ của khóa 2016 và khóa 2017;
Viện Đào tạo Sau đại học (V.ĐTSĐH) thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 2016 và 2017 kế hoạch bảo vệ chuyên đề Luận án tiến sĩ như sau:
Thời gian:     7 giờ 30 phút, Sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019
Địa điểm:      Phòng A-03.09
                     Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                       475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Trân trọng./.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo sau đại học (Phòng A-02.04)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3 512 0781
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn

14576801