Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề Luận án tiến sĩ cho các NCS ngành QTKD trước ngày 31/8/2019
Căn c Thông tư s 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic Ban hành Quy chế đào to trình độ tiến sĩ và Thông tư s 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic sa đổi, b sung mt s điu ca Quy chế đào to trình độ tiến sĩ;
Căn cứ kết quả bảo vệ chuyên đề của các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Quản trị kinh doanh vào ngày 13 tháng 7 năm 2019;
Viện ĐTSĐH thông báo đến các NCS đã bảo vệ chuyên đề như sau:
-  NCS chỉnh sửa nội dung chuyên đề theo góp ý của các thành viên Hội đồng.
-  NCS nộp bản in kèm 01 đĩa CD nội dung chuyên đề đã chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của Tập thể hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng về Viện ĐTSĐH trước ngày 31/8/2019.

Đề nghị các NCS theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và nghiên cứu của các Anh Chị. 
Trân trọng./.
14576985