Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp đề cương Luận án cho các thí sinh dự tuyển NCS ngành QTKD trong đợt tuyển sinh năm 2019 – đợt 1
Căn c Quyết định s 1253/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2015 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic cho phép Trường Đại hc Công ngh Tp. H Chí Minh đào to trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Qun tr kinh doanh;
Căn c Thông tư s 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Quy chế Tuyn sinh và đào to trình độ tiến sĩ;
Căn cứ kết quả bảo vệ đề cương Lun án của các thí sinh d tuyn nghiên cu sinh chuyên ngành Qun tr kinh doanh trong đợt tuyn sinh năm 2019 – đợt 1 vào ngày 13 tháng 7 năm 2019;
Viện ĐTSĐH thông báo đến các thí sinh đã bảo vệ đề cương như sau:
- Chỉnh sửa nội dung đề cương theo góp ý của các thành viên Hội đồng.
- Nộp bản in kèm 01 đĩa CD nội dung đề cương đã chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của Trưởng ban xét tuyển về Viện ĐTSĐH trước ngày 31/8/2019.

Đề nghị các thí sinh theo đúng các quy định của Nhà trường để không ảnh hưởng đến
kế hoạch học tập và nghiên cứu của các Anh Chị. 

Trân trọng./.
14576986