Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Phan Xuân Cường chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn.

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:


- Họ tên nghiên cứu sinh: Phan Xuân Cường
- Mã số NCS: 1742820001, Lớp: 17NQT11, Khóa: 2017 - 2020
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của trường đại học đến thương hiệu và sự gắn bó của nhân viên tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đức, PGS. TS. Đỗ Phú Trần Tình
- Thời gian: 08 giờ 30 sáng thứ 7 ngày 30/7/2022
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
      475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Trân trọng thông báo./.

14602923