Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Xuân Tiên chuyên ngành Kỹ thuật điện

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn.

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Tiên
- Mã số NCS: 1642830001, Lớp: 16NMĐ11, Khóa: 2016 – 2019
- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa và điều khiển Biped Robot
- Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tấn Tiến, PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương
- Thời gian: 08 giờ 30 sáng thứ 7 ngày 13/8/2022
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
                   475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Trân trọng thông báo./.


 
14603221