Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Quang Trung chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn.

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Trung
- Mã số NCS: 1542820018, Lớp: 15NQT21, Khóa: 2015 - 2018
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên đề tài: Phát triển văn hóa doanh nghiệp ở các Công ty khởi sự kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Hồ Đức Hùng
- Thời gian: 08 giờ 30 sáng chủ nhật ngày 30/10/2022
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
      475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Trân trọng thông báo./.

14606721