THÔNG BÁO THẠC SĨ
Thông báo v/v nhận lễ phục và dự lễ tốt nghiệp của lớp 09SMT   Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
Thông báo Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Cao học đợt tháng 4/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ lớp 11SMT1 Kính gửi:   -   Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học; -   Học viên lớp 11SMT1. Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của các Anh/Chị, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (QLKH...
Thông báo nộp bản chính thức luận văn thạc sĩ lớp 10SQT Sau khi học viên Cao học bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ, học viên phải chỉnh sửa nội dung quyển Luận văn theo ý kiến của cán bộ chấm nhận xét và Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ, và thực hiện 01 tờ trình...
Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sỹ Lớp 11SMĐ Kính gửi:   -   Khoa Cơ - Điện - Điện tử; -   Học viên lớp 11SMĐ1. Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của các Anh/Chị, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (QLKH – ĐTSĐH)...
Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sỹ lớp 11SQT11, 11SQT12 Kính gửi:         -   Khoa Quản trị kinh doanh; -         Học viên lớp 11SQT1, 11SQT12. Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập...
Thông báo Bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ lớp 10SQT2 Căn cứ theo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ của lớp 10SQT2; Phòng QLKH – ĐTSĐH, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH) thông báo đến Khoa Quản trị kinh doanh và các Anh/Chị học viên lớp...
Thông báo nhận chứng chỉ Lý luận giảng dạy Đại học năm 2012   Căn cứ vào kết quả thi lớp lý luận giảng dạy Đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM cấp 122 chứng chỉ (danh sách đính kèm). Thân mời  các Anh /Chị có tên trên liên hệ P. QLKH - ĐTSĐH để nhận...
Thông báo họp các học viên bảo vệ LVTN - Đợt 1 khóa 2010 - 2012 THÔNG BÁO Về việc bảo vệ LVTN Cao học đợt 1 -  khóa 2010 – 2012 Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện; Công nghệ môi trường     Kính gửi: - Anh/Chị học...
Thông báo họp các học viên bảo vệ LVTN - Đợt 1 khóa 2010 - 2012 THÔNG BÁO Về việc bảo vệ LVTN Cao học đợt 1 -  khóa 2010 – 2012 Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện; Công nghệ môi trường     Kính gửi: - Anh/Chị học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC