THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT

Tất cả các sinh viên có nhu cầu đăng ký học vượt với các khóa trên đều phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu “Đăng ký học vượt” và đến văn phòng khoa A-03.24 (gặp thầy Thiên) để được tư vấn và xác nhận để tránh sự nhầm lẫn về các học phần tương đương và số tín chỉ cuả các học phần . Nếu Sinh viên tự ý đăng ký mà không có xác nhận của Khoa thì sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có sai sót. 

14568057