THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Ngày 19/04/2019 – buổi sáng
 
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Nguyễn Thị Thanh Tú Evaluating the Coursebook ' English for the Fashion Industry' at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City
2 Lê Văn Chiến The Relationship between Students' Motivation and Their English Language Reading Comprehension Ability: A Study at Long Khanh High School
3 Trần Nguyễn Minh Trúc EFL Pre-Service Teachers’ Perceptions of Teacher Qualities in Secondary Education
4 Lê Thị Ngọc Hạnh The Effectiveness of Applying the Course Book English File, Third Edition for Non - English Majored Students at Hoa Sen University
14575332