THÔNG BÁO VỀ NGÀY BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ 2B - NHÓM 24
  • GVHD Phạm Quỳnh Trang: 07:30 ngày 05/07/2017 phòng A.04.31
  • GVHD Đỗ Thị Song Tuyến: 12:30 ngày 05/07/2017 phòng A.04.31
Đề nghị sinh viên trong nhóm 24 lưu ý kỹ về thời gian, địa điểm và thực hiện đúng thông báo này. 
 
14576577