Thông báo V/v tổ chức buổi hội thảo “Kỹ năng viết luận văn sử dụng phương pháp định lượng -Chương trình Thạc sĩ Ngành Ngôn ngữ Anh”
     Nhằm giúp  học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ  Anh nắm vững kỹ năng viết luận văn thạc sĩ sử dụng phương pháp định lượng, Khoa Tiếng Anh sẽ tổ chức một buổi  hội thảo với tiêu đề   “Kỹ năng viết luận văn sử dụng phương pháp định lượng”
ü  Báo cáo viên:  - TS. Phó Phương Dung, Phó khoa Ngữ văn Anh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia TP HCM

ü  Thời gian và địa điểm: 7h30 sáng thứ bảy ngày 27/07/2019  Phòng B 14-01

ü  Nội dung:
o   Hướng dẫn học viên cách chọn mẫu và công cụ nghiên cứu phù hợp;
o   Hướng dẫn học viên cách đọc và trình bày kết quả thu được.  

ü  Thành phần tham dự:
-   Học viên cao học các khóa 2018 đợt 1 và 2018 đợt 2 (bắt buộc phải tham dự).
-   Học viên các khóa trước chưa bảo vệ luận văn có nhu cầu tìm hiểu.
14576931