KẾ HOẠCH TỒ CHỨC CHUYÊN ĐỀ VỀ NGỮ PHÁP CHO SINH VIÊN K19DTTA -THÁNG 11/2019
 1. Mục đích
+ Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa TA-HUTECH đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên của khoa,
+ Giúp sinh viên còn yếu về ngữ pháp tiếng Anh sẽ tự tin hơn để có thể theo học CTĐT đạt kết quả tốt.
2. Thời gian và giảng viên báo cáo
Thời gian, nội dung chuyên đề và giảng viên báo cáo được trình bày ở bảng dưới.
3. Đối tượng tham gia:
Tất cả những sinh viên K19DTA đã đăng ký.
 
Lịch báo cáo tháng 11 /2019
STT Thời gian Phòng Chuyên đề 2 Sinh viên đăng ký của Lớp
1 Sáng Thứ 2, 7h30 ngày 18/11/ 2019 B06-11 The Use of English Parts of Speech in Sentences D2, D1, C6, A7, B1
2 Sáng Thứ 6, 7h30 ngày 22 /11/2019 B06-11 The Use of English Parts of Speech in Sentences B3, A2, A1
3 Chiều Thứ 6, 13h30 ngày 22 /11/ 2019 B06-11 The Use of English Parts of Speech in Sentences B2. A4, C3, C4
4 Sáng Thứ 4, 7h30 ngày 27 /11/2019
 

 
B06-11 The Use of English Parts of Speech in Sentences C2, A3, B4, C5, B5
 
 
14578802