THỜI GIAN NỘP VÀ BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ 2B + HÈ NĂM HỌC 2019-2020
- GVHD: TS Nguyễn Thị Kiều Thu - Nhóm: A41, A42, báo cáo vào sáng 10/09 tại phòng A.05.10
- GVHD: TS Lê Văn Tuyên - Nhóm: A01. A20 báo cáo vào chiều 07/09 tại phòng A.06.10
-GVHD: ThS Phạm Quỳnh Trang - Nhóm : A08, A09, A17 nộp báo cáo tại A.03.24 trước ngày 01/09 + báo cáo tại A.05.14 lúc 07h30-11h30 ngày 07/09.
- GVHD: TS Trần Quốc Thao: A03, A22, 23  báo cáo vào chiều ngày 01/09 tại A.05.10 
- GVHD : ThS Hoàng Kim Mai Khôi - Nhóm: A15, A43 A44 nộp và báo cáo tại phòng A.05.10 chiều ngày 05/09
- GVHD : ThS Nguyễn Phương Thảo - Nhóm A11, A14, A33, A45. nộp và báo cáo   tại phòng A.06.10 sáng ngày 05/09
- GVHD: ThS Đỗ Thị Song Tuyến - Nhóm: A02, A25, A36, A38 nộp và báo cáo vào chiều ngày 11/09 tại phòng A.05.14
- GVHD: ThS Huỳnh Thị An - Nhóm: A06, A10, A27, A28 nộp và báo cáo sáng ngày 07/09 tại A.06.11
- GVHD: ThS Dương Bá Thanh Di - Nhóm: A07, A21, A24 nộp và báo cáo vào chiều 07/09 tại phòng A.05.10
- GVHD: ThS Võ Quốc Đại - Nhóm: A05, A29, A31 nộp và báo cáo   vào sáng 07/09 tại phòng B.06.09
- GVHD: ThS Ngô Bình Anh Khoa - Nhóm: A16, A18, A19 nộp và báo cáo  vào ca 1, 2, 3 ngày 07/09 tại phòng A.08.15
- GVHD: ThS Trần Kim Hồng  - Nhóm: A32, A40 nộp và báo cáo ca 1,2,3  tại A.08.14 ngày 7/9/20
- GVHD: ThS Huỳnh Thanh Quang - Nhóm: A34, A35 nộp và báo cáo sáng ngày 07/09 tại A.06.10
-GVHD: ThS Đỗ Mạnh Cương  - Nhóm: A12, A26, A30 nộp và báo cáo sáng ngày 07/09 tại A.06.15
-GVHD: ThS Đỗ Thị Hồng Nhung  - Nhóm: A13, A37, A39 nộp và báo cáo  vào chiều ngày  07/09 tại phòng A.05.14 (Thầy Đại sẽ phụ trách)
-------
Một số lưu ý khác: 
- Sinh viên phải in phiếu và khảo sát doanh nghiệp và nộp Bản Khảo sát chung với báo cáo thực tập (in ra làm và kẹp riêng, không bấm chung vào BCTT), mẫu tại đây: https://www.hutech.edu.vn/tienganh/sinh-vien/bieu-mau/14584854-phieu-khao-sat-doanh-nghiep

- Các thông tin về việc TTTN, sinh viên đọc kỹ tại đây: https://www.hutech.edu.vn/tienganh/sinh-vien/thong-bao/14584819-thong-bao-vv-thuc-tap-tot-nghiep-cho-sinh-vien-k16-khoa-tieng-anh

 
14585792