HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH THÁNG 06/2022
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH
Ngày 08/06//2022 sáng thứ tư
 
TT Họ và tên học viên
1 Hoàng Trâm Anh
2 Lê Đình Hà My
3 Vũ Ngọc Long
4 Trần Trung Nghĩa
 
 
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH
Trong khoảng 20/6 – 03/07/2022
 
TT Họ và tên học viên
1 Trần Mai Khanh
2 Nguyễn Hoàng Tố Vy
3 Nguyễn Thị Phượng Hằng
4 Châu Như Ý
 
14601726