Thông báo V/V thực hiện các thủ tục học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo V/V thực hiện các thủ tục học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
(chi tiết cho trong file PDF đính kèm)
Thời gian thực hiện từ 01/06/2022-24/06/2022
14601825
Đính kèm: