Kết quả thi sơ tuyển lần 2 chương trình Japan Internship 2017
Chúc mừng 15/26 bạn đã bước tiếp vào vòng phỏng vấn skype ngày 08/05.


 
14562571