Giới thiệu khoa

Nhiệm vụ:


1. Giảng dạy các môn học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho sinh viên nhằm:
- Góp phần xác lập thế giới quan duy vật và nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên. Đồng thời cung cấp phương pháp luận chung nhất để sinh viên tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
- Góp phần xây dựng niềm tin, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho sinh viên. Làm cho sinh viên nắm được sự phát triển và thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó mà có lòng tin vào Đảng, nổ lực học tập, rèn luyện để chuẩn bị “hành trang” góp phần vào công cuộc xây dựng , bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế

2. Phối hợp với phòng công tác chính trị, Đoàn và Hội sinh viên tiến hành công tác giáo dục đoàn viên và sinh viên về tư tưởng chính trị và đạo đức, phấn đấu trở thành sinh viên “ba tốt”

Phương pháp dạy học: theo học chế tín chỉ. Gắn lý luận với thực tiễn – kết hợp dạy lý thuyết trên lớp với thảo luận, thuyết trình, làm bài tập, tham quan, tự nghiên cứu, tự học .

0