KẾT QUẢ THI
THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH CT NGÀY 17/03/2018 Xem Kết quả thi tại: http://xemdiem.hutech.edu.vn KetQua thi--->ChungChiNgoaiNgu --->​Nhập thông tin cá nhân--->Nhấp vào Kết quả--->Hiển thị thông tin cần xem. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + CEF-B1 NGÀY 28/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 28/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 08/04/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + CEF-B1 NGÀY 14/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 14/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 25/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 27/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 27/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 22/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 22/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 19/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 19/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - NGÀY 24/12/2017 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 24/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 11/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 18/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 18/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 17/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 17/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 16/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 16/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC