KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 16/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 16/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 15/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 15/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 09/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 09/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 27/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 03/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 03/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CC CEF - B1 TIẾNG ANH - NGÀY 04/01/2018

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Kết quả thi CEF- B1 04/01/2018. Trân trọng!

KẾT QUẢ THI CC CEF - B1 TIẾNG ANH - NGÀY 20/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Kết quả thi CEF- B1 20/12/2017. Trân trọng!

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - TRUNG - TIẾNG ANH B1 NGÀY 10/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 10/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 29/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 29/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 22/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 28/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 28/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 16/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 19/12/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 19/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 16/01/2018. Thời gian đăng ký kể từ...

Banner Tư vấn trực tuyến