LỊCH KHAI GIẢNG (DỰ KIẾN) KHAI GIẢNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4/2016 CÁC LỚP NGOẠI NGỮ
STT TÊN LỚP  KHAI GIẢNG DỜI KẾT THÚC SỐ LƯỢNG PHÒNG HỌC GV LỊCH
THI
1 AV Quốc tế Level 1
Tối 2 - 4 - 6
04/04   09/05 16   Mr. Thành 10/04
2 AV Quốc tế Level 1 (NN) Tối 2 - 4 - 6 25/03 01/04 06/05 9      
3 AV Quốc tế Level 2
Tối 3 - 5 - 7
19/04   24/05 3      
                 
4 Luyện B 5 tuần
Thứ 2 - 4 - 6 (Ca 4)
09/05     15      
5 Luyện B 5 tuần
Thứ 3 ca 3
Thứ 7 ca 3+4
08/03   09/04 19 T3: U-08.04
T7: U-04.04
Mr. Phi 10/04
6 Luyện B 5 tuần
Tối 2 - 4 - 6
04/04   09/05 16      
7 Luyện B 5 tuần
Tối 2 - 4 - 6
28/03   29/04 18 T2: A-06.30
T4: A-05.14
T6: A-05.31
Mrs. Như  
8 Luyện B 5 tuần
Tối 2 - 4 - 6
28/03   29/04 31 T2: A-06.15
T4: A-06.15
T6: A-06.28
Ms. Bích 08/05
9 Luyện B 5 tuần
Tối 3 - 5 - 7
31/03   01/04 19      
10 Luyện B 5 tuần
Tối 3 - 5 - 7
24/03   28/04 26 T2: A-06.20
T4: A-06.26
T6: A-06.26
Mr. Phi 08/05
11 Luyện B 5 tuần
Sáng 2 - 4 - 6 (Ca 1+2)
04/04     15      
12 Luyện B 5 tuần
Thứ 4, Thứ 5 (Ca 3)
24/03   12/05 18 T4: U-06.04
T5: U-03.01
Mr.  Hòa 29/05
13 Luyện B 5 tuần
Thứ 5 (Ca2), Thứ 6 (Ca3)
31/03   19/05 19 T5: U-04.03
T6: U-06.02
Mr.  Hòa 29/05
14 Luyện B 5 tuần
Tối 2 - 4 - 6
18/04   23/05 15 T2: A-06.26
T4: A-06.31
T6: A-06.30
Mr. Đẳng  
15 Luyện B 5 tuần
Tối 2 - 4 - 6
06/04   11/05 22 T2: A-06.31
T4: A-06.30
T6: A-06.20
Mr. Phi  
                 
17 Luyện B cấp tốc
Tối 2 - 3 - 4 - 5
04/04   07/04 11   Mr. Hòa Trưa T3 12/04 Phòng .....
                 
19 Luyện Nhật B 7 tuần
Tối 3 - 5 - 7
05/04   26/05 6      
20 Pre- Toeic  450
Tối 2 - 4 - 6
21/03 04/04 16/05 13     11/05
21 Pre- Toeic 300
Tối 2 - 4 - 6
04/04   16/05 15   Mr. Châu  
                 
22 Tiếng Hoa 7 tuần
Tối 2 - 4 - 6
09/03 04/04 23/05 15   Mr. Tuấn 24/04
23 Tiếng Nhật B 5 tuần
Thứ 3 - 5 - 7 (Ca1)
22/03 29/03 26/04 14 T3: A-06.29
T5: A-08.14
T7: A-06.29
  24/04
24 Tiếng Nhật sơ cấp 1
Tối 2 - 4 - 6
28/03 18/04   5      
25 Tiếng Nhật sơ cấp 1
Tối 3 - 5 - 7
08/03 02/04 10/05 12      
26 Tiếng Nhật sơ cấp 2
Tối 2 - 4 - 6
21/03 04/04 09/05 10   Ms. Tuyền 08/05
                 
27 TOEIC 450
Sáng 2 - 4 -6 (Ca2)
28/03   09/05 17 T2: U-07.03
T4: U-07.03
T6: A-07.03
Mr.  Hòa 11/05
14556854