Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03)
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Trung tâm Kỹ năng: http://www.hutech.edu.vn/kynangmem
Hoặc bảng thông báo tại Văn Phòng của Trung tâm

14568938