TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018)
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech/
14572041