TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06 -14/06/2020)
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06/2020 - 14/06/2020)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/
14584467