THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 22/03 - 26/03/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 22/03/2021 - 26/03/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 14/03 - 21/03/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 14/03/2021 - 21/03/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 08/03 - 14/03/2021) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 08/03/2021 - 14/03/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 01/03 - 07/03/2021) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 01/03/2021 - 07/03/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 01/2021 (các lớp khai giảng từ 04/01 - 10/01/2021) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 01/2021 (các lớp khai giảng từ 04/01/2021 - 10/01/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 28/12 - 03/01/2021) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 28/12/2020 - 03/01/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 21/12 - 27/12/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 21/12/2020 - 27/12/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 14/12 - 20/12/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 14/12/2020 - 20/12/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 07/12 - 13/12/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 07/12/2020 - 13/12/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 30/11 - 06/12/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2020 (các lớp khai giảng từ 30/11/2020 - 06/12/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×