THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09 - 20/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09/2020 - 20/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 07/09 - 13/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 07/09/2020 - 13/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 31/08 - 06/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 31/08/2020 - 01/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 24/08 - 30/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 24/08/2020 - 30/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 17/08 - 23/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 17/08/2020 - 23/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 10/08 - 16/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 10/08/2020 - 16/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 03/08 - 09/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 03/08/2020 - 09/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 27/07 - 02/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 27/07/2020 - 02/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 20/07 - 26/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 20/07/2020 - 26/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 13/07 -19/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 13/07/2020 - 19/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×