TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2019 (các lớp khai giảng từ 09/12/2019-15/12/2019)
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 12/2019 (các lớp khai giảng từ 09/12/2019 - 15/12/2019)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: h
14580518