Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 21/07/2019
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 21/07/2019
Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
Hạn chót thí sính có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm ngày 10/07/2019
Thí sinh xem thông tin và phản hồi thông tin (nếu có) ngày 19/07/2019
14576122