Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau:
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: 
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
Thí sính có thể nhận chứng chỉ tại Trung tâm bắt đầu từ ngày 28/02/2020

14583488