LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 11.2016

11TH AUTOCAD 2D KG: 17/11/16 T357
11TH AUTOCAD 2D KG: 18/11/16 T246
11TH AUTOCAD 3D KG: 15/11/16 T246
11TH ACCESS 1 KG: 18/11/16 T246
11TH ACCESS 1 KG: 22/11/16 T357
11TH ACCESS 2 KG: 15/11/16 3(3+4) 7(3) Thu Trang
11TH ACCESS 2 KG: 21/11/16, T246
11TH ACCESS 2 KG: 22/11/16,T356 (Phước Sinh)
11TH BÁO CÁO THUẾ KG: 15/11/16,36(2) Ng.Thảo
11TH BÁO CÁO THUẾ KG: 16/11/16, T246
11TH BC TÀI CHÍNH KG: 17/11/16, T357
11TH BC TÀI CHÍNH KG: 21/11/16, T246 Phương Dung
11TH QH khách hàng KG: 16/11/16 T246
11TH KT VN KG: 22/11/16 T357
11TH KT VN KG: 21/11/16 T246
11TH Tin B cấp tốc KG: 16/11/16, T246
11TH Tin B cấp tốc KG: 22/11/16, T357
11TH ETAB CB KG: 16/11/16 T246
11TH ETAB CB KG: 17/11/16 T357
11TH ILLUTRATOR KG: 14/11/16  T246
11TH ILLUTRATOR KG: 15/11/16, T357
11TH ILLUTRATOR KG: 17/11/16 35(3+4) Hoàng Thiện
11TH ILLUTRATOR KG: 18/11/16,246(3) Xuân Hoàng
11TH ILLUTRATOR KG: 21/11/16  24(4) 3(3) Thanh Ngưu
11TH ILLUTRATOR KG: 21/11/16  24(4) 3(3) Mỹ Linh
11TH ILLUTRATOR KG: 22/11/16, T357
11TH ILLUTRATOR KG: 21/11/16,234567(1+2) Yến Phi
11TH ILLUTRATOR KG: 28/11/16 24(3+4) Bảo Quân
10TH ORCAD KG: 15/11/16 T357
11TH PHOTOSHOP KG: 14/11/16  T246 Thùy Trang
11TH PHOTOSHOP KG: 14/11/16,246(2) Ngô T.Trang
11TH PHOTOSHOP KG: 14/11/16  T246
11TH PHOTOSHOP KG: 15/11/16, T357
11TH PHOTOSHOPKG: 18/11/16, T246 Mỹ Huyền
11TH PHOTOSHOP KG: 21/11/16  246(3) Tài Linh
11TH PHOTOSHOP KG: 21/11/16  246(3) Thanh Ngưu
11TH PHOTOSHOP KG: 21/11/16  246(3) Mỹ Linh
11TH PHOTOSHOPKG: 22/11/16, 346(3) Đức Tài
11TH PHOTOSHOP KG: 25/11/16,246(3+4) Lê T.Trang
11TH PHOTOSHOPKG: 22/11/16, T357
11TH Làm phim QC KG: 23/11/16,T246
11TH 3D Max Căn bản KG: 21/11/16 T246
11TH ETAB CB KG: 19/11/16 T357
11TH ETAB CB KG: 23/11/16 T246
11TH Dự toán CT KG: 17/11/16 T357
11TH Revit Architecture KG:28/11/16 T246
11TH Master cam KG: 26/11/16 T357
10TH ORCAD KG: 25/10/16 T357
11TH Vi điều khiển KG: 19/11/16,5(1+2)7(2) Đức
14559598


Banner Tư vấn trực tuyến