LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN THÁNG 01.2017

 
Tên môn học KG Dời  SL GV GHI CHÚ
01TH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KG: 05/01/17 357(2) Anh Tuấn 05/01   18 ĐÀO KHÁNH TRÍ 01.01
Tuấn 01265501060
01TH Làm phim QC KG: 03/01/17, 357(1) Hải Thuận 03/01 full 25 NGUYỄN DUY SẮC 01.02
H.Thuận-0938385013
01TH PHOTOSHOP KG: 09/01/17,23456(2)Thanh Thùy 09/01   16 NGUYỄN NGỌC THẢO 01.05
T.Thùy -016962624472
01TH PHOTOSHOP KG:04/01/17,24(1+2)5(3+4)Ngọc 04/01   24 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 01.04
T.Ngọc-0961246024
01TH Internet marketing 1 T357 03/01/17 03/01 full 27 NGUYỄN MINH THÀNH 01.03
01TH ILLUSTRATOR KG:09/01/17 2-7(3+4) CN(1+2) Trúc Anh 09/01 full 26 NGUYỄN NGỌC THẢO 01.06
T.Anh 0934085033
01TH ILLUSTRATOR KG:09/01/17 2-7(3+4) CN(1+2) Trúc Anh 1 09/01   10 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 01.07
T.Anh 1
01TH ILLUSTRATOR KG:10/01/17 T357 10/01 full 27   01.10
01TH PHOTOSHOP KG: 09/01/17 T246 09/01 full 26 TRẦN VĂN TiỀN 01.08
01TH ACCESS 2 KG: 08/01/17,2-CN(1+2) Như Quỳnh 08/01   15 NGUYỄN MINH THÀNH 01.09
14560504


Banner Tư vấn trực tuyến