Thông báo tổ chức học lại HKIII năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2017 - 2018
 
     Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Thời hạn đăng ký:
     Sinh viên đăng ký các môn học lại trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 28/04/2018 (tải mẫu đơn tại trang web: https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien).
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
     Đóng học phí tại phòng Tài chính: 02/05/2018 - 12/05/2018. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
3. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại:
     - Xem thời khóa biểu từ ngày 02/05/2018
Lưu ý:
  • Chỉ nhận đơn đăng ký học lại trong giờ làm việc (Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; Không nhận đơn vào chiều Thứ Bảy)
  • Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham gia dự thi cuối kỳ.
Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại (028)35.120.790.
14588580