THÔNG BÁO MỚI
Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem điều kiện dự thi tốt nghiệp (kỳ thi ngày 11,18, Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ngày 11, 18, 23-25/01/2015. 1/- Các thông tin xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Xem các thông tin theo hướng dẫn:...
Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 xem danh sách thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 31/01-0 Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 31/01, 01/02/2015 xem các thông tin sau: 1/- Truy cập các thông tin lên quan: số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi, nhóm thi tại website:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×