TB v/v kiểm tra điểm GK, CK và phúc tra bài thi cuối kỳ HK1B - 18.19
THÔNG BÁO
V/v kiểm tra điểm quá trình, điểm cuối kỳ và phúc tra bài thi cuối kỳ
HK1B - Năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ Quy chế học vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định bổ sung một số điều của Quy chế học vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong hoạt động học tập và thi cử ở các đợt thi của năm học. V.KHUD thông báo đến toàn thể Sinh viên về việc kiểm  tra điểm quá trình, điểm thi cuối kỳ và phúc tra bài thi cuối kỳ HK1B năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1.Kiểm tra điểm quá trình và điểm cuối kỳ

  1. Đối với điểm quá trình
Sinh viên truy cập theo đường dẫn sau:
http://tuyensinh.hutech.edu.vn/xemdiem/XemDiem.aspx?khoa=vienkhoahoc
để đối chiếu điểm trong bảng điểm tô với điểm giảng viên  công bố vào buổi học cuối  cùng. Nếu không trùng khớp, sinh viên có trách nhiệm thông báo về Văn phòng V.KHUD để được xem xét giải quyết.
        
       
b. Đối với điểm cuối kỳ
  • Các học phần có hình thức thi Trắc nghiệm
Sau mỗi đợt thi, Phòng Đào tạo – Khảo thí sẽ công bố điểm thi trên website theo đường dẫn: http://daotao.hutech.edu.vn sinh viên cần thường xuyên truy cập để theo dõi điểm.
 
  • Các học phần có hình thức thi Tự luận
Sau mỗi đợt thi, V.KHUD sẽ công bố điểm thi theo đường dẫn: http://tuyensinh.hutech.edu.vn/xemdiem/XemDiem.aspx?khoa=vienkhoahoc
Sinh viên cần thường xuyên truy cập để theo dõi điểm trong bảng điểm tô của các học  phần trên. Đồng thời, sinh viên cần kiểm tra đáp án theo đường dẫn: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/m132-dap-an-de-thi.aspx để đối chiếu với bài làm của mình.
Đối với cả 2 hình thức thi, khi nhận thấy kết quả có sự khác biệt quá nhiều so với sự đánh giá của bản thân, sinh viên có thể liên hệ về Văn phòng khoa/Viện quản lý học phần để phúc tra bài thi cuối kỳ.

2.Phúc tra bài thi cuối kỳ

  • Để phúc tra bài thi cuối kỳ, sinh viên nộp đơn cho Khoa/Viện giảng dạy trong thời gian
 5 ngày làm việc kể từ ngày Khoa công bố bảng điểm học phần (điểm cuối kỳ). Sinh viên nộp lệ phí phúc tra theo qui định của Trường.
  • Việc tổ chức chấm phúc tra bài thi được thực hiện theo qui trình ISO hiện hành của Trường.
  • Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong hệ thống quản lý học vụ, sinh viên có trách nhiệm thông báo và  đề nghị Phòng Đào tạo kiểm tra lại và trả lời cho sinh viên về kết quả kiểm tra.

VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH

14574323