TB các lớp học được nghỉ trong thời gian từ 03/09/2019 đến 08/09/2019 (HK1 - NH:2019 -2020)
TB các lớp học được nghỉ trong thời gian từ 03/09/2019 đến 08/09/2019 (HK1 - NH:2019 -2020)
Lưu ý: Sinh viên xem kỹ các thông tin về lớp học và thời gian được nghỉ để tránh nghỉ nhầm
14577466