Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 7/9/2019
Sinh viên xem danh sách chia đợt phát bằng kèm vị trí chỗ ngồi:
* Sơ đồ chỗ ngồi Hội trường E3-05.01 được đính kèm
* Các bạn sinh viên ngồi đúng vị trí để được điểm danh
Lưu ý: - Chỗ ngồi được đánh theo HÀNG - SỐ GHẾ
           - Không tự ý thay đổi chỗ ngồi 
Ví dụ: 23-01: Hàng 23 - Ghế số 01
14577572