SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp và bảo vệ ĐATN K15_CNSH Sinh viên xem nội dung trong file đính kèm! 
Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp Khóa 15DMT - Ngành Kỹ Thuật Môi Trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VIỆN KHOA HỌC ƯNG DỤNG Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
Tb V/v giao nhận tài liệu học tập học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc giao nhận tài liệu học tập học kỳ 3 năm học 2018 - 2019   Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 năm học 2018 - 2019, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 15/07/2018. Để công tác phát...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC