SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO v/v TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HKI (2012 - 2013) BCS lớp liên hệ VPK (Cô Ly) để nhận các biểu mẫu đánh giá.
THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN KHOA
TB v/v NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 Các Ban cán sự lớp (danh sách đính kèm) liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên Học sinh để nhận tiền thưởng Thời gian: từ ngày 19/11/2012 - 15/12/2012 Buổi sáng: 7h30 - 11h30 Buổi chiều: 13h30 - 16h30 Lưu ý: - Sinh...
TB v/v NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 Ban Cán sự lớp (theo danh sách đính kèm) liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh để nhận tiền thưởng Thời gian: từ ngày 19/11/2012 - 15/12/2012 Buổi sáng: 7h30 - 11h30 Buổi chiều: 13h30 - 16h30 Lưu ý: - Sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC