SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 10/2017 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Văn bằng 2)  Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: ...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 08/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 02/2017 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:  http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng liên hệ tại Văn...
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08/2016 Sinh viên liên hệ VPK để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
Danh sách SV tốt nghiệp tháng 06/2016 Sinh viên liên hệ VPK để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 04/2016 Sinh viên liên hệ VPK để nhận GCN tạm thời
DSSV tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2016 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa từ ngày 28/03/2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC