Chương trình và kế hoạch đào tạo Khoá 2011 hệ chính quy ban ngày tất cả các ngành

Bao gồm:

A/ Quyết định ban hành chương trình hệ đại học mã ngành 101 (điện tử), 103 (điện CN), 106 (cơ điện tử), 109 (cơ khí tự động), 112 (tự động hoá) và bản chi tiết các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo

B/ Quyết định ban hành chương trình hệ cao đẳng mã ngành C66 (điện tử) và bản chi tiết các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo

0