ĐẠI HỌC - KỸ THUẬT CƠ KHÍ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ - KHÓA 2018 - 2019 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật cơ khí - Khóa 2018 - 2019 trong file đính kèm.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ - KHÓA 2015 - 2016 - 2017 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật cơ khí - Khóa 2015 - 2016 - 2017 trong file đính kèm.
Bản mô tả CTDT - Ngành Kỹ thuật cơ khí 2018 Bản mô tả chương trình đào tạo 2018 - Sinh viên xem file đính kèm
Bản mô tả CTDT - Ngành Kỹ thuật cơ khí 2015 Bản mô tả CTDT - Ngành Kỹ thuật cơ khí 2015 - Sinh viên xem file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC